Blogg‎ > ‎

För en hållbar värld krävs jämställdhet och mångfald

skickad 5 juni 2018 05:08 av Okänd användare   [ uppdaterad 5 juni 2018 05:09 ]

Idag är det världsmiljödagen, en dag då miljöfrågor uppmärksammas världen över. För både miljön och klimatet har också jämställdhet och mångfald stor betydelse. Hur miljö- och klimatförändringar påverkar oss är olika beroende på vilket kön och ålder vi har men även om vi har funktionsnedsättningar.

Traditionella könsroller, förväntningar och handlingsmönster går igenom i vår vardag, livsstil och konsumtion och har betydelse i miljö- och klimatutmaningen. Hur vi reser och vad vi äter är till exempel kopplat till kön: kvinnor åker i högre utsträckning kollektivt medan männen tar bilen. Kvinnor äter i större utsträckning vegetariskt, männen väljer kött.
Samtidigt är det bara ungefär hälften av världens röster som hörs i klimatfrågan. På toppmöten och i miljö- och klimatdebatterna är det en majoritet män som både syns och hörs och fattar besluten om vilka insatser som ska göras.

Som så ofta är det också de svagaste grupperna i världen som drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar: världens fattiga och då särskilt kvin­nor och barn. Klimatförändringar gör det svårare att odla och gör att människor tvingas fly för att hitta mat eller för att krig utbryter över de små resurser som finns. Även stigande havsnivåer, översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen sker allt oftare och tvingar människor på flykt till följd av förändrade livsmiljöer. Även här kan vi se att våra möjligheter att fly ser olika ut bland annat beroende på ålder och funktionsnedsättningar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är extra utsatta i en svår och stressig flykt eller har ofta inte ens möjlighet att fly utan tvingas stanna kvar i ett område härjat av kris och konflikt.

Men… miljö- och klimatfrågor ger oss också möjlighet att tillsammans for­ma ett bättre och mer hållbart samhälle. Den omställning Miljöpartiet vill genomföra leder till ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle där fler röster hörs och är med och påverkar. Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK) arbetar för att alla – oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning – ska ha samma möjlighet att påverka de klimatåtgärder vi behöver göra och höras i debatten och samhället.

Miljö, klimat, jämställdhet och mångfald hänger ihop och ger oss möjlighet att forma ett bättre samhälle. En mer hållbar, jämställd och inkluderande värld är möjlig!

Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, JMK

Comments